Gegevens

Ilse Verkindere
Advocaat – Bemiddelaar
Joannes Platteaustraat 4
8760 Meulebeke
+32 492 60 71 74
info@advocaatverkindere.be

Volg ons op Facebook!

Beroepsrekening: BE50 6301 9137 6918
Derdenrekening: BE47 6301 9517 5880
BTW-nummer: BTW BE 0849.238.562

Tarieven

Art. 446ter Ger.W.
De advocaten begroten hun ereloon met de bescheidenheid die van hun functie moet
worden verwacht. Een beding daaromtrent dat uitsluitend verbonden is aan de
uitslag van het geschil, is verboden. Ingeval het ereloon niet met een billijke
gematigdheid is vastgesteld, wordt het door de raad van de Orde verminderd, met
inachtneming van de belangrijkheid van de zaak en van de aard van het werk, onder
voorbehoud van de teruggave die hij beveelt, indien daartoe grond bestaat, dit alles
onverminderd het recht van de partij om zich tot het gerecht te wenden indien de
zaak niet aan een scheidsgerecht is onderworpen.

Naar aanleiding van de eerste consultatie, en rekening houdende met verschillende
factoren (aard van de te leveren prestaties, complexiteit van de materie, omvang van
het dossier, spoed of de intensiteit van de bijstand) wordt het uurtarief bepaald. Dit
wordt, samen met de factureringsvoorwaarden, meteen en voorafgaandelijk aan
iedere prestatie meegedeeld behoudens wanneer buitengewone omstandigheden
(bv. gekoppeld aan de spoedeisendheid waarmee moet opgetreden worden) dit
onmogelijk maken.
Onze prestaties en kosten worden nauwgezet bijgehouden.
Bij aanvang van de zaak en tijdens de behandeling ervan kunnen provisies gevraagd
worden. Dit zijn voorschotten op de definitieve staat van onkosten en erelonen en
deze worden bij het afsluiten van de zaak verrekend met het eindsaldo. De omvang
van de provisie wordt bepaald met de verwachte te presteren arbeid en de te
verwachten onkosten.
Sinds 1 januari 2014 zijn de diensten van advocaten onderworpen aan BTW. Alle
tarieven dienen dan ook te worden verhoogd met 21% BTW.

Contactformulier